外国学図書館 専攻語図書

タイ語(2015年度)_2016年5月25日更新

タイトル / 著者 ( シリーズ名) 請求記号
คนทำพิพิธภัณฑ์ / [ปณิตา สระวาสี, ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ ผู้เขียน] ; ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ (เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 103) 069||87
ดิน น้ำ ลม ไฟ : ธาตุ จักรวาล พิษภัย จากมุมมองมนุษยศาสตร์ / จาตุรี ติงศภัทิย์, สุรเดช โชติอุดมพันธ์, อลิสา สันตสมบัติ, คณะบรรณาธิการ 112||54
The spirit houses of Thailand / Peter A. Reichart and Pathawee Khongkhunthian 160.223||28
พืช สัตว์ ตัวเลข กับตำนานยุคเทพเจ้าของญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรญระดา 162.1||42
โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อมหาชน / ประพจน์ อัศววิรุฬหการ (ชุด วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ; ลาดัขที่ 3) 180.223||161
Modern Thai Buddhism and Buddhadāsa Bhikkhu : a social history / Tomomi Ito 180.223||162
เล่าเรื่องทศชาฅิ พระเจ้า ๑๐ ชาติ / เอกรัฅน์ อุดมพร 181||111
พระบรมธาตุสำคัญและประเพณีขึ้นพระธาฅุล้านนา / สมัย สุทธิธรรม, เรียบเรียง 185||104
ราชอาฌาจักรลาว / บุญช่วย ศรีสวัสด์ 223.6||25
จารึกและประกาศตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ / บรรณาธิการ, สยาม ภัทรานุประวัติ ... [และคณะ] (๑๐๐ เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย / วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ ; ภัทรา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ ; ลำดับที่ 17) 223.7||319||17
วาทะเล่าประวัติศาสตร์ / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.7||364
พระญาติ ราชสกุล กรุงรัตนโกสินทร์ / เล็ก พงษ์สมัครไทย (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.7||365
จินตทรรศน์จากปัตตานี : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง / ณภัค เสรีรักษ์, รชฎ สาตราวุธ, บรรณาธิการ 223.7||366
ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต / ถนอม พูนวงศ์ 223.7||367
วิกฤตการณ์วังหน้า : เหตุทุรยศบนแผ่นดินสยาม / [เพลิง ภูผา] 223.7||368
กรุงเก่า เล่าเรื่อง / [พระยาโบราณราชธานินทร์ฯ (พร เดชะคุปต์)], วรรณศิริ เดชะคุปต์, ปรีดี พิศภูมิวิถี (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.7||369
บุรีรัมย์ มาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ 223.7||370
ประวัติศาสตร์วิพากษ์ : สยามไทยกับปาตานี / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.7||371
A history of the Thai-Chinese / Jeffery Sng and Pimpraphai Bisalputra 223.7||372
A history of Phuket and the surrounding region / Colin Robert Mackay 223.7||373
นครพนมมาจากไหน? / โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ 223.701||54
มรดกใต้ท้องทะเลไทย / เอิบเปรม วัชรางกูร, วรวิทย์ หัศภาค (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.701||56
อุบลราชธานี มาจากไหน? / โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ 223.701||57
จอมนางหริภุญไชย / กตติ วัฒนะมหาตม์ 223.701||58
ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง / วริศรา ตั้งค้าวานิช (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.702||32
เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย / ศรีศักร วัลลิโภดม 223.702||33
อยุธยาที่ไม่คุ้นเคย / ปวัตร์ นวะมะรัตน (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.703||74
Samurai of Ayutthaya : Yamada Nagamasa, Japanese warrior and merchant in early seventeenth-century Siam / Cesare Polenghi 223.703||75
พระเจ้าฅาก เบื้องฅ้น / ปรามินทร์ เครือทอง (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.704||12
ข่าเจือง : กบฏไพร่-ขบวนการผู้มีบุญหลังสถาปนาพระราชอาณาเขตสยาม-ล้านซ้าง / กำพล จำปาพันธ์ (หนังสือชุด ประวัติศาสตร์สำหรับประชาชน) 223.705||167
นายทองมหาดเล็ก / ธงทอง จันทรางศุ (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.705||175
เล่าให้ลูกฟัง / พระยาสัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี (สรวง ศรีเพ็ญ) (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.705||176
วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์ / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.705||177
ชุมชน ๑๐๐ ปี ในกรุงรัตนโกสินทร์ / โดย ภราดร ศักดา 223.705||178
บ้านโป่ง กับ พ่อและแม่ : ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว / [ชาญวิทย์-นิมิตร เกษตรศิริ] = Once upon a time in Ban Pong / [Charnvit-Nimitz Kasetsiri] 223.706||50
กำเนิด"ประเทศไทย"ภายใต้เผด็จการ / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 223.707||17
นครเชียงตุง / ไพศาล จั่วทอง 223.8||324
ทัณฑะกาล ของจิตร ภูมิศักดิ์ และผู้ต้องขังการเมือง / วิลลา วิลัยทอง (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 289.2||440
A civilized woman : M.L. Boonlua Debhayasuwan and the Thai twentieth century / by Susan Fulop Kepner 289.2||441
๒๑ แผ่นดิน / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ 290.9||105
กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง / รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, ประภัสสร์ ชูวิเชียร ; สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ 292.37||177
กรุงเทพฯ ยามราตรี / วีระยุทธ ปีสาลี (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 292.37||183
Photographic impressions of Siam / Karl Döhring ; translated by Walter E.J. Tips ; with a foreword by Krisana Daroonthanom 292.37||184
ยลเจแปน / นฤนารท พระปัญญา 302.1||453
ภาพงามของความหลัง / ธงทอง จันทรางศุ 302.237||195
อีสานบ้านเฮา / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง 302.237||196
Rights to culture : heritage, language, and community in Thailand / edited by Coeli Barry 302.237||197
Finding their voice : Northeastern villagers and the Thai state / Charles Keyes 302.237||198
Unequal Thailand : aspects of income, wealth and power / edited by Pasuk Phongpaichit and Chris Baker 302.237||199
Wondering into Thai culture, or, Thai whys, and otherwise / Mont Redmond 302.237||200
กบฏยังเติร์ก 89 / บุญชัย ใจเย็น 312.237||379
นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย / ไชยันต์ ไชยพร 312.237||380
Thailand's crisis of identity / Nick Nostitz (Red vs. Yellow / Nick Nostitz ; v. 1) 312.237||381||1
Thailand's political awakening / Nick Nostitz (Red vs. Yellow / Nick Nostitz ; v. 2) 312.237||381||2
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 316.823||44
ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ / สายชล สัตยานุรักษ์ (10 ปัญญาชนสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์ ; เล่ม 1) 316.823||45||1
ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ 2475 / สายชล สัตยานุรักษ์ (10 ปัญญาชนสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์ ; เล่ม 2) 316.823||45||2
จีน-สยาม สายสัมพันธ์แห่งไมตรีจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ / เกริกฤทธ์ เชื้อมงคล 319.237||67
Crime and punishment in King Chulalongkorn's kingdom : the special commission for the reorganisation of the provincial courts in Ayuthia, 1896-1897 / by Walter E.J. Tips 326.92||16
สู่สังคมไทยเสมอหน้า / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ 332.237||153
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนอีสานใต้ : รวมบทความและคำอภิปรายจากการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา / สุริยา รักการศิลป์, บรรณาธิการ 332.237||154
วิสาหกิจชุมชน : กลไกเศรษฐกิจฐานราก / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ (เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน)) 332.237||155
Land and loyalty : security and the development of property rights in Thailand / Tomas Larsson (Cornell studies in political economy / edited by Peter J. Katzenstein) 332.237||156
กำเนิดคนแต้จิ๋ว : วิวัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม 334.5||151
วัฒนธรรมแต้จิ๋ว / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, เขียน 334.5||152
กบฏจีนจน "บนถนนพลับพลาไชย" / สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 334.7||65
ความรุนแรงต่อสตรี : บทวิเคราะห์และสรุปจากหลักฐานทางการวิจัย / นันทนา ธนาโนวรรณ 367.223||68
บ้านและเรื่องในบ้าน : ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม / สายพิณ ศุพุทธมงคล, เขียน (ชุดคบไฟวิจัย) 367.3||267
สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย / ระพีพรรณ คำหอม 369.2||426
Bangkok's foodscape : public eating, gender relations, and urban change / Gisèle Yasmeen (Studies in contemporary Thailand ; no. 16) 383.237||4
Betel and miang : vanishing Thai habits / P.A. Reichart, H.P. Philipsen 383.237||5
ตำนานสัตว์ในเทพนิยาย / [บรรณาธิการสำนักพิมพ์, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; ผู้เขียน, กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส] 388||313
นิทานพื้นบ้านของเอเชีย / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม 388.2||13
เล่าเรื่อง นิทานเวตาล / เล่าเรื่องโดย วิเชียร เกษประทุม 388.237||59
นิทานเวฅาล / พีระ ธรนิฅยกุล, วัฒนา ปัชชบุฅร, เรื่อง ; พงษ์พัษน์ เพชรรัตน์, ภาพ ; วิศิษฎ์ อุทัยวงค์ศักดิ์, อิสรีย์ วรรณวิทยาภา, กราฟิกลงสี 388.237||60||5
นิทานพื้นบ้าน / [ฝ่ายวิชาการ พีบีซี] (Problems' series) 388.237||61
ไวยากรณ์ของนิทาน : การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง / ศิราพร ณ ถลาง บรรณาธิการ (โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 69) 388.237||62
เวตาลปัญจวิงศติ : นิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์ยี่สิบห้าเรื่อง / ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 388.25||144
หมอลำ / บุษกร บิณฑสันต์, ขำคม พรประสิทธิ์ 388.9||293
พระยาอนุมานราชธน : ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต "ความเป็นไทย" / สายชล สัตยานุรักษ์ (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 389.237||100
รัฐฉาน : พิชัยยุทธ์ทางการเมืองการทหาร = Shan state : a strategic handbook on politics and military / ดุลยภาค ปรีชารัชช 392.237||22
Mahouts and their cultures today / Joachim Schliesinger (Elephants in Thailand / Joachim Schliesinger ; v. 1) 489||93||1
มัสยิดในกรุงเทพฯ / อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 522||208
มหาธาตุ / ธนธร กิตติกานต์ (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 522||209
สถาปัตยกรรมไทย หลังรัฐประหาร 19 กันยา 49 / ชาตรี ประกิตนนทการ 522||210
ตึกเก่า-โรงเรียนเดิม / ยุวดี ศิริ (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 522||211
The aesthetics of power : architecture, modernity, and identity from Siam to Thailand / Koompong Noobanjong (Studies in contemporary Thailand ; no. 19) 522||212
The Thai food complex : from the rice fields to industrial and organic foods / Roland Poupon 612.237||71
ทวารวดีในอีสาน / รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 702.237||41
ถอดรหัสพระจอมเกล้า / พิชญา สุ่มจินดา (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 702.237||42
ศาสตร์แห่งวรรณคดีคือตรีศิลป์ : ทฤษฎี สุนทรียะ สังคม : รวมบทความวรรณคดีวิจารณ์จากสานุศิษย์ / ตรีศิลป์ บุญขจร 704||178
เบื้องหลังรูปเคารพ : คติความเชื่อรูปแทนบุคคลในสยาม / ปภาณิน เกษตรทัต (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ) 712.237||7
ความเข้าใจ, ในจิตรกรรมไทยประเพณี / เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 722||213
Luk thung : the culture and politics of Thailand's most popular music / James Leonard Mitchell 762.237||31
Sincerity, intonation, and apologies : a case study of Thai EFL and ESL learners / Saowanee T. Alexander 807||748
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย / วรวรรธน์ ศรียาภัย 829.36||468
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์ : แนวคิดและการนำมาศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย / ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 148) 829.36||469
สนุกกับเพลง แล้วเก่งภาษาไทย / ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร 829.36||470
Sociolinguistic aspects of Thai politeness / by Leela Bilmes 829.36||472
Hortatory discourse in Thai : a sociolinguistic perspective / Dissaya Supharatyothin 829.36||473
English loanwords in Thai and optimality theory / by Apichai Rungruang 829.364||47
ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา (หนังสือชุด บรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ ; ลำดับที่ 5) 829.365||48
The interactive organization of reference to persons in Thai conversation / by Amy Meepoe Baron 829.365||49
Body part-related metaphors in Thai and English / by Metee Kansa 829.366||21
หมากับเงา = The dog and the shadow / วินิจ ยีสมัน ภาพประกอบ ; น้าจินนี่ ถอดความเป็นภาษาอังกฤษ (นิทานอีสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)) 829.367||35
เด็กเลี้ยงแกะ = The shepherd boy / อนุชา สีหอุไร ภาพประกอบ ; น้าจินนี่ ถอดความเป็นภาษาอังกฤษ (นิทานอีสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)) 829.367||36
ราชสีห์กับหนู = The lion and the mouse / ศรายุทธ จำปา ภาพประกอบ ; น้าจินนี่ ถอดความเป็นภาษาอังกฤษ (นิทานอีสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)) 829.367||37
หมาจิ้งจอกกับนกกระสา = The fox and the stork / ศรายุทธ จำปา ภาพประกอบ ; น้าจินนี่ ถอดความเป็นภาษาอังกฤษ (นิทานอีสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)) 829.367||38
เจ้าหญิงเงือกน้อย / เล่าเรื่อง, พัทธนันท์ สินชัยรุ่งเรือง ; วาดภาพ, สุจินต์ บัวศรี (ชุดเทพนิยายนานาชาติ = Fairy Tales) 829.367||39
กนกนคร / [กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)] ; เอื้อยนาง, เรียบเรียง ; ประเวศน์ หนูจีน, ภาพประกอบ 829.367||40
๒๕ ตัวละครเด่น จากสุดยอดวรรณคดีและนิทานพื้นบ้าน ; พร้อมคำศัพท์ ๓ ภาษา (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) / เวณิกา เศรษฐวรกร 829.367||41
คำอธิษฐานของพ่อ = Father's Prayer (นิทานอีสป) 829.367||42
กามนิต : ฉบับการ์ตูน / เล่าเรื่อง สุภฤกษ์ บุญกอง 829.367||43
อีเหนา : ฉบับการ์ตูน / เล่าเรื่อง ชลลดา ชะบางบอง 829.367||44
รามเกียรติ์ : ปฐมบท / เรียบเรียง รัตนา คชนาท ; ภาพประกอบ ตรีโรจน์ รุ่นโรจน์ศิรวัช, สิทธิพร พวงสุข, วีรศักด์ จิรกุลชัยวงศ์ 829.367||45
นิทานพื้นบ้าน : ชุดที่ ๔ ชุด ขำขัน / เรียบเรียงโดย วิเชยร เกษประทุม 829.367||46
อาเฃียนจากมิติวรรณกรรม : อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์ / บรรณาธิการ, ตรีศิลป์ บุญขจร ; ผู้เขียน, Michael Coloza ... [et al.] 902.2||9
สายธารตรีศิลป์นิพนธ์ : รวมบทความคัดสรรของรองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร / ตรีศิลป์ บุญขจร 904||280
ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรมโฮโจกิ : บันทึกเหตุการณ์ภัยพิบัติเมื่อ 800 ปีก่อนของญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรณระดา (โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 155) 914.4||28
สามก๊ก : ฉบับยอดยุทธ์ / ทองแกม นากจำนง 923.5||122
ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 929.36||745
วรรณคดีขี้สงสัย / ปรามินทร์ เครือทอง 929.36||746
วรรณคดีนิทานไทย / สุกัญญา สุจฉายา 929.36||746
Isan writers, Thai literature : writing and regionalism in modern Thailand / Martin B. Platt 929.36||747
วิวาหพระสมุท : ท้าวแสนปม / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 929.362||15
นิทานเวฅาล / พระนิพนธ์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 929.363||611
วรรณกรรมภาพ ขุนช้าง ขุนแผน = Khun Chang Khun Phaen 929.363||612
คนแคระ : นวนิยาย / วิภาส ศรีทอง 929.363||613
โรเมโอและจูเลียต : เรื่องละครสลดใจของวิลเลียม เชกสเปียร์ / [วิลเลียม เซกสเปียร์] ; พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชนิพนธ์แปลเป็นภาษาไทย 932||931
page